Sikkerhed

ADGANG TIL JOURNAL
Du har altid mulighed for at få printet en kopi af din journal. Det er dog ikke altid, at det kan ske samme dag, som du beder om det.
 
UTILSIGTEDE HÆNDELSE
Hvis der sker en utilsigtede hændelse på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den utilsigtet hændelse. Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.  Du har muglighed for at indrapporttere en utilsigtet hændelse, klik her.
 
KLAGEMULIGHEDER
Levede din behandling hos os ikke op til dine forventninger eller er der andre ting ved klinikken, du kunne tænke dig var anderledes, så er du velkommen til at skrive et brev til os og lægge det i ris/ros postkassen, som er placeret ved hoveddøren. Vi tager altid henvendelser/klager meget alvorligt og din henvendelse/klage vil blive taget op på førstkommende personalemøde. Herefter vil du få en tilbagemelding fra klinikken, når din klage er færdigbehandlet.
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du ønsker at klage over, er det ligeledes muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager på https://stpk.dk/da/
Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage. 
 
PATIENTERSTATNING
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning. Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen på https://pebl.dk. På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside https://stpk.dk/da/ er der yderligere information om patienterstatning.
Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.
 
SAMTYKKER
Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører, herunder "egen læge", er gældende i 12 måneder, og du kan til enhver tid trække det tilbage.
Dit samtykke til behandling, behandlingsplan og røntgenundersøgelse, er gældende for det aktuelle problem du er i behandling for. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.
 
DATASIKKERHED
Hermed informeres om, at alle behandlere har adgang til alle journaler på klinikken. Dette sker for at sikre det bedste patientforløb samt intern læring.
Derudovere har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant.
Alle ansatte på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedpligt. 
 
 
OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.
 
1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE
Rygcenter Midtvest er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af kiropraktisk og anden sundhedsfaglig behandling.
 
2. KONTAKTOPLYSNINGER
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Rygcenter Midtvest, er du velkommen til at rette henvendelse til mail@rygcentermidtvest.dk
 
3. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Det overordnede formål er at yde kiropraktisk, og anden sundhedsfaglig behandling.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af:
 
Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
 
Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871
 
4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler to kategorier af personoplysninger:
1.      Almindelige personhenførbare oplysninger
2.      Personfølsomme oplysninger
Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare. Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.
 
5. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
Vi opbevarer dine personoplysninger hos vores journalleverandør, som vi har en databehandleraftale med.
Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette.
 
6. OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 
7. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA
Dine personoplysninger stammer primært fra det du selv har fortalt os per telefon eller ved konsultationer på klinikken.
Derudover kan der være oplysninger, som du via samtykke har givet os lov til at indhente fra andre aktører i sundhedsvæsnet.
 
8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.
 
9. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
10. DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system.
Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.
 
11. KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk