Sikkerhed

Sikkerhed

Adgang til journal
Du har altid mulighed for at få printet en kopi af din journal. Det er dog ikke altid, at det kan ske samme dag, som du beder om det.

Samtykker
Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører, herunder “egen læge”, er gældende i 12 måneder. Samtykke til behandling, behandlingsplan og røntgenundersøgelse er gældende for det aktuelle problem, som du er i behandling for.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Datasikkerhed
Alle behandlere har adgang til journaler på klinikken. Dette sker for at sikre intern læring, faglig sparring, mulighed for 2nd opinion, tværfaglighed samt optimering af dit behandlingsforløb.
Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant.
Alle klinikkens ansatte er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

Klagemuligheder
Levede din behandling hos os ikke op til dine forventninger eller er der andre ting ved klinikken, som du kunne tænke dig var anderledes, så er du velkommen til at skrive et brev til os og lægge det i ris/ros postkassen, som er placeret ved hoveddøren. Vi tager altid henvendelser/klager meget alvorligt og din henvendelse/klage vil blive taget op på førstkommende personalemøde. Herefter vil du få en tilbagemelding fra klinikken, når din klage er færdigbehandlet.
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du ønsker at klage over, er det muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager på https://stpk.dk/da/.
Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage.

Utilsigtet hændelse
Hvis der sker en utilsigtet hændelse på klinikken, skal ledelsen på klinikken underrettes, hvorefter den involverede sundhedsperson indrapporterer hændelsen. Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.  Du har også selv mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse, klik her.

Patienterstatning
Hvis der er sket en utilsigtet hændelse, kan du søge om erstatning. Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen på https://pebl.dk. På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside https://stpk.dk/da/ er der yderligere information om patienterstatning.
Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

1. Vi er den dataansvarlige
Rygcenter Midtvest er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ydelse af kiropraktisk og anden sundhedsfaglig behandling.

2. Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Rygcenter Midtvest, er du velkommen til at rette henvendelse til mail@rygcentermidtvest.dk

3. Formålet med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Det overordnede formål er at yde kiropraktisk, og anden sundhedsfaglig behandling.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er som følgende:

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378

Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler to kategorier af personoplysninger:

  1. Almindelige personhenførbare oplysninger
  2. Personfølsomme oplysninger

Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare.
Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer primært fra det, som du selv har fortalt os per telefon eller ved konsultationer på klinikken. Derudover kan der være oplysninger, som du via samtykke har givet os lov til at indhente fra andre aktører i sundhedsvæsenet.

6. Modtagere af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger hos vores journalleverandør, som vi har en databehandleraftale med.
Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette.

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.

9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet før tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine Rettigheder
Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe og udlevere den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system.
Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Såfremt det er muligt, er det bedst at kontakte os personligt i tilfælde, hvor personoplysninger indgår.

11. Klage Til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk