Hvad er en arbejdsskade?

Hvad er en arbejdsskade?

Selve begrebet ”arbejdsskade” kan bedst betegnes som et samlebegreb for flere forskellige typer af skader:

  • Arbejdsulykke
  • Kortvarig skadelig påvirkning af op til 5 dages varighed
  • Pludselig løfteskade
  • Erhvervsbetinget lidelse

Arbejdsskadeforsikringsloven indeholder ikke nogen definition af begrebet ulykkestilfælde. Man anvender imidlertid en definition, der stammer fra forsikringsretten og som igennem flere år har betydet, at mange arbejdsulykker ikke kan anerkendes. Følgende 5 kriterier skal være tilstede:

  • Du skal være på jobbet.
  • Der skal være tale om en pludselig begivenhed.
  • Den skal være udefra kommende eller virkende.
  • Uafhængig af skadelidtes vilje.
  • Der skal være en påviselige skade.
Der må ikke være tale om en forventelig hændelse. Der skal være tale om en skadelig påvirkning af helbredet.

 

Ovenstående ulykkesbegreb har haft den konsekvens, at alt for mange skader indtruffet som følge af arbejdet, ikke har ført til anerkendelse.

En kortvarig skadelig påvirkning har altid været et noget overset begreb i arbejdsskadesammenhæng. Der stilles ikke krav om hverken nogen udefrakommende eller pludselig hændelse. Derimod stilles krav om, at arbejdet er usædvanligt eller på anden måde afviger fra det, man sædvanligvis udfører. Påvirkningen kan vare fra et par timer og op til 5 dage. Det er et krav, at der er årsagssammenhæng mellem påvirkning og skaden.
En pludselig løfteskade er en varig led, nerve eller muskelskade der opstår i umiddelbar tilknytning til belastende løftearbejde i akavede stillinger hos personer, som i øvrigt har belastende løftearbejde. I praksis er ganske få sager blevet anerkendt, da der stilles så store krav til både den tidsmæssige udstrækning af løftearbejdet, men også til størrelsen af det belastende arbejde forud for skaden.
Erhvervsbetinget lidelse, eller erhvervssygdom er sygdomme som opstår efter udsættelse for skadelige påvirkninger i kortere eller længere varighed.