Slidgigt og nakkesmerter

Slidgigt og nakkesmerter

Hvilke strukturer kan give smerter ved slidgigt.

Nakken har 14 glideled. Mellem hver af nakkens 7 hvirvler sidder der 2 glideled, som omkranses af en ledkaspel. Disse led kan være stive eller smertegivende og rammes nogle gange af slidforandringer. Leddets størrelse forøges ved slidforandringer og kapslen kan blive fortykket. Her kan man ved kiropraktisk ledmanipulation løsne op i disse led. Dette anvendes ofte ved facetledssmerter og slidte led.

Bruskskiven kan give smerter, typisk i form af en diskusprolaps. Dette kan komme af, at bruskskiven kan blive slidt og miste højde. Det er dog endnu ikke klarlagt, hvilken rolle bruskskiven spiller i længerevarende smertetilstande.

Både forstørrede facetled og højdereducerede bruskskiver kan give mindre pladsforhold i nakken. Dette bevirker, at nerverne der går ned til armen har mindre plads, der hvor de træder ud af ryggen. Dette kan skabe irritation af nerven og minde om diskusprolapsgener.

I sjældne tilfælde kan nakkesmerter komme på grund af en underliggende lidelse. En undersøgelse ved en kompetent fagperson er ofte i stand til at differentiere dette, og behandlerne vil hjælpe patienten videre til relevante undersøgelser. I nogle tilfælde er det først inde i forløbet, at en underliggende årsag mistænkes. Dette er især hvis symptomudvikling og symptomerne er meget atypiske.

Viderehenvisning hvis relevant til

Der henvises til sygehus, hvis patienten skal vurderes kirurgisk eller ved mistanke om underliggende lidelse f. eks frakturer, infektion eller gigtsygdomme. Dette gøres i samarbejde med egen læge.

I de tilfælde hvor smerterne hverken responderer på de forskellige behandlingstiltag eller genoptræning, henvises der til sygehuset. I særlig grad, hvis man er på vej ud i længerevarende sygemelding. Oftest vil patienter fra vores område komme til regionshospitalet i Silkeborg, hvor der er et rygcenter. Her kan man enten få en kirurgisk vurdering eller en tværfaglig indsats, hvor der fokuseres på arbejdsmæssige, psykiske og fysiske forhold.

Egen læge vil næsten altid være involveret i en større eller mindre grad. Dette skyldes, at man ofte har behov for receptpligtig medicin. Lægen kan derudover give en ekstra vurdering (en sekund opinion) af generne. Dette gøres især, hvis der er mistanke om anden underliggende lidelse eller hvis patienten måske skal henvises videre til sekundær sektor.

Forebyggelse kan ske gennem

Ved længerevarende eller tilbagevende gener tilbydes forebyggelse gennem behandling. Nogle kommer og får en forebyggende konsultation en gang i kvartalet, andre kommer oftere eller sjældnere. Dette er individuelt i forhold til genernes art og omfang. En forbyggende behandling vil typisk bestå af ledfrigørende behandling eller blødvævsbehandling af de ledstive og irriterede områder, samt hvor der eventuelt har været gener i den mellemliggende periode.

Ved forebyggende konsultationer vil der være fokus på ting i hverdagen, som eventuelt kan ændres eller igangsættes. Dette kan være alt fra motion, liggestillinger, livsstilsændringer til vaner. Dog er det meget individuelt og nogle gange anbefales man bare at leve, som man plejer.

Instruktion i et øvelsesprogram bruges efter eller sidst i et behandlingsforløb. Denne instruktion sker ofte hvis det ikke er nødvendigt med superviseret genoptræning på klinikken. Dette bruges som behandling og som forebyggelse af fremtidige tilbagefald. Ved tilbagevendende eller kroniske gener kombineres øvelserne med forebyggende behandlinger.

Øvelserne bliver individuelt tilrettet, så det er vores bedste bud på relevante øvelser for dig. De tager udgangspunkt i dine symptomer, funktionsniveau, krav og mål.

Forløbet:

Vi følger dig 5 gange over 3 måneder, og det forventes, at man træner 3 gange 20 minutter om ugen i de 3 måneder.

Det er ikke ensbetydende med, at man skal bruge 3 gange 20 minutter om ugen efter endt forløb. Det er dog vigtigt, at man gør det under forløbet, hvor de rigtige øvelser findes og læres samt at kroppen og vævet vænner sig til de nye belastninger.

1. uge: Programlægning og instruktion. Her laves et individuelt program.

2., 4. og 8. uge: Tilretning og instruktion

I uge 2, 4 og 8 rettes øvelserne til, hvor nogle af øvelserne skiftes ud samt sværhedsgraden og mængden øges.

12. uge: Vurdering og afslutning

Afslutning

Ved sidste konsultation laves en evaluering og på baggrund af den udarbejdes et endeligt øvelsesprogram. Her aftales også, hvad der vil være relevant fremover. Det tager selvfølgelig udgangspunkt i den enkeltes mål, hverdag og muligheder. Det kan være at programmet bibeholdes som det er, at det skæres ned til et minimum, at det integreres i træning i motionscenter eller som opvarmning til anden sport.

Behandling foregår gennem

Her fokuseres på at mindske irritationen i nakkens facetled, nerverødder og muskler. Ofte bruges ledmanipulation, massage, stræk eller muskel energiteknikker. Ved denne form for behandling er erfaring og mestring af teknik er særdeles vigtig.

I samarbejde med behandleren vurderes det, om der er specifikke bevægelser, løft, arbejdsmæssige forhold eller sportsaktiviteter, som bør ændres. Dette er altid en vurderingssag og anbefalingerne kan ændres alt efter hvordan patienten responderer.

Det vurderes om patienten har behov for at igangsætte tiltag på egen hånd f.eks brug af håndkøbs- eller lægeordineret medicin eller relevante irritationsdæmpende øvelser. Det gælder om at lave de rette øvelser på det rette tidspunkt. Mange øvelser er forebyggende øvelser og skal derfor ikke laves ved nyopståede smerter.

Vi monitorer patientens funktioner for at følge bedringen. I tilfælde hvor smerterne er blevet værre eller uændret, bruges monitorering også til at se, om funktion eller diagnose har ændret sig.

I tilfælde hvor de nyopståede nakkesmerter ikke forsvinder gennem det normale behandlingsforløb, bruges genoptræning som behandling. Forløbet varer 3 til 6 måneder og kræver træning 3 gange om ugen i vores træningscenter. Forløbet består af individuel, superviseret træning og træning på egen hånd. Der arbejdes med holdningstræning, bevidsthed, styrke og smidighed af brystryggen og nakken.

Ved genoptræning vil der være fokus på følgende:

• Stabilitetstræning

• Smidighedstræning

• Dynamisk styrketræning

• Bevidsthedstræning

Genoptræningen har 3 formål:

•  At uddanne patienten

•  At rykke patienten fra A til B

•  At give kompetent vejledning i tilfælde af forværring

Stabilitetstræning

Fokuserer på opbygning af muskelkorsettet omkring ryggen. Jo stærkere musklerne omkring lænden er, jo mere skal der til, før ryggens led og muskler bliver overbelastede. Det er derfor utroligt vigtigt at opbygge muskelkorsettet omkring ryggen. Det tager 3 til 6 måneder at opbygge denne styrke og effekten vil først kunne vurderes sidst i genoptræningsforløbet.

Smidighedstræning

Denne form for træning har både en hurtig og langsomt indsættende effekt.

Den hurtig indsættende effekt er den, som mange oplever, når de begynder at lave øvelser. Kroppen bliver rørt på en uvant måde og dette kan have en afslappende og smertelindrende virkning på led og muskler.

Den langsomt indsættende effekt kommer, når man målrettet har arbejdet med at skabe smidighed i led, ligamenter og muskler.

Dynamisk styrketræning

Denne lidt hårdere træningsform er til folk, hvis ryg godt kan tåle en del belastning. Her arbejder man med styrke og med større belastninger ofte på specifikke træningsmaskiner. Effekten af denne træningsform indtræder efter 3-6 måneder.

Bevidsthedstræning

Dette handler om at arbejde med bevidstheden omkring sit muskelkorset, sådan at man husker og lærer at spænde muskelkorsettet i dagligdagens løft og bøj. En ting er at lære det, hvilket er rimligt let, men en anden ting er at få det husket i hverdagen, hvilket er svært.

At rykke patienten fra A-B

Mange begynder at træne deres ryg, men får sjældent maksimalt udbytte. Dette skyldes, at træningen opgives på grund af manglende motivation, mangelfuld instruktion, manglende oplevelse af effekt eller måske endda forværring af symptomerne, inden de langsomt indsættende effekter opnås. Med kompetent vejledning, information og motivation er vores mål at få rykket patienter fra A til B.

At uddannende patienten

Genoptræningsforløb på Herning Rygcenter skal dels betragtes som et uddannelsesforløb, hvor man lærer de rette træningsmuligheder for ens lænd.

Kompetent vejledning i tilfælde af forværring

Som grundregel vil der altid kunne findes øvelser, som er gode for den enkelte, men der er forskel på, hvilke der har en god virkning. En øvelse kan give mange smerter hos en, men have en lindrende effekt på en anden. Al træning, ligesom al behandling, påvirker kroppens led, ligamenter og muskler, og øget irritation og smerte kan forekomme. Derfor er genoptræningen også en proces, hvor de rigtige øvelser for den enkelte findes.

I nogle tilfælde kan det være relevant med

I sjældne tilfælde er det relevant med henvisning til anden undersøgelse, selvom man har langvarige nakkesmerter. Det kan f. eks være gigtudredning, blodprøver, MR scanning eller kirurgisk vurdering.

Ved komplekse problemstillinger bruger vi hinandens viden og erfaring til at kunne give patienten et bedre forløb. Med patientens samtykke, bringes patientens problemstilling op på en tværfaglig konference. Nogle gange kobles der to faggrupper på en konsultation for at udnytte hinandens kompetencer i valg af behandling.

Henvisning til yderligere undersøgelser skal ofte ske gennem egen læge. Derudover benyttes egen læge ofte til vurdering af medicinsk smertelindring, samt til at få en vurdering af generne. Hvis vi mener, at det er relevant med en vurdering fra egen læge, vil vi med patientens samtykke videregive vores vurdering til lægen.

Når man undersøger patienter med slidforandringer er det dels vigtigt at finde hvilke strukturer, der er smertegivende, samt at blotlægge årsagen til smerterne.

Sygehistorien danner grundlaget for at stille diagnosen. Her kan man måske blotlægge, hvorfor skaden er sket. Varighed, udløsende årsag og smerteintensitet kan fortælle noget om prognosen for behandlingen. Sidst men ikke mindst, kan ting i sygehistorien være med til at finde frem til de bedste behandlingstiltag.

Når man undersøger området får man mere viden om, hvor smerterne kommer fra, samt hvor funktionsindskrænket patienten er. Dette er afgørende for at finde den rette diagnose og behandling.

Det er en stor fordel for klinikken, at den der har undersøgt dig, foretager røntgenundersøgelsen og ser på billederne. Røntgenundersøgelsen er en let og billig måde at få et billede af bevægeapparatets tilstand, især knogler og led. Billedet kan hjælpe til en mere specifik diagnose og prognose og dermed et bedre og mere effektivt behandlingsforløb. Selvom der ikke altid er sammenhæng mellem røntgenfund og patientens symptomer, kan røntgenbilledet ofte give et godt billede af slidforandringerne i nakken. Der er næsten altid indikation for at foretage en røntgenundersøgelse ved langvarige gener. Billedet kan hjælpe til en mere specifik diagnose samt prognose og dermed et bedre og mere effektivt behandlingsforløb.

Spørgsmål

Ja, det er desværre ikke noget, vi altid kan kontrollere. Det er helt naturligt, at smerterne svinger – også selvom behandlingsforløbet er opstartet. Nogle gange vil man opleve mere smerte og ømhed efter en behandling, da man påvirker det skadede væv. Ved længerevarende nakkesmerter er dette ofte et godt tegn på, at man arbejder med det rigtige område. Dog vil behandlingen tilpasses, så der opleves så lidt ømhed som muligt, før bedringen indtræder.

 

Nogle patienter med længerevarende gener MR scannes. En scanning har sjældent betydning for valg af behandling. Ofte scannes man på grund af længerevarende sygemelding, invaliderende smerter uden bedring eller hvis man tror, at en operativ løsning kan komme på tale. Egen læge og kiropraktorer har mulighed for at henvise til MR-scanning, når der er indikation for det.

Ved gener kombineret med mange slidforandringer er den helt store udfordring at skabe bedring. Som hovedregel vil man gerne se ændringer i symptombilledet efter 4-6 behandlinger. Dette antal kan dog variere, hvor nogle måske skal prøve forskellige behandlingstiltag, før der er bedring, mens andre oplever hurtig bedring. Nogle har brug for et genoptræningsforløb eller forebyggende behandling for at mindske eller fjerne generne. Derved er det utroligt svært at forudsige hvor mange behandlinger, der er brug for, men vi vil altid gøre forløbet så effektivt som muligt.

Højst sandsynligt, ja. Vi benytter en så bred en tilgang som muligt til patientens gener. Vi erfaring eller evidens for, at de behandlingsprincipper vi benytter virker. Derved mindsker vi sandsynligheden for, at der er flere eller andre tiltag, som er mere effektive. Finder vi en anden behandling eller undersøgelse er relevant, henviser vi til denne.

Man kan sagtens have slid og mindskede pladsforhold i ryggen uden at have smerter. Dog er det de samme mekanismer, som gør ondt ved normale nakkesmerter, der også er smerter i ved en slidt nakke. I nogle tilfælde kan generne være længerevarende og sværere at behandle på grund af slidforandringerne.

Det vides endnu ikke. Vi tror dog på at smidighed og bevægelse gennem behandling og træning kan mindske fremtidige gener og slid.